Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

 На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 5/2019 дел.бр.:887/01  од 11.12.2019. године, наручилац ОСНОВНA  ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА упућује

                                                                                   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА-ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 5/2019.

                                                                                                                                        Председник комисије:

                                                                                                                           Данијела Хорвацки Кркљуш

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 5/2019.

https://drive.google.com/open?id=1xFMFMpfWvrSz4i6LhxRGMdQdorMTVM18

https://drive.google.com/open?id=11NJXWTpd1GTOnS8Bmu147HaKaM-eTOL3

https://drive.google.com/open?id=1EXZEk7KYxwO_mrl30hC9JY7MNstbmmdx

https://drive.google.com/open?id=15kRrQ7O7Zn7HEbVjb3TD4z9Zn8ENuKGy

https://drive.google.com/open?id=14W7SDmX042FsBFlBei4PD-Fg6o6dodX1

https://drive.google.com/open?id=13TqConUciHcoIZuiKl61ADVL3D0pXsNY

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/open?id=1EZFQivtyBkzWTmD1zSQ1bA1Tk_fbr6rj

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/open?id=1HsK3Us6i4nFj1cHGPJaB8ySIrjeSs_Dc

                                     *******************************************************

Felhívás a 5/2019-еs számú kisértékű közbeszerzésre:

A 5/2019-es számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

https://drive.google.com/open?id=1xFMFMpfWvrSz4i6LhxRGMdQdorMTVM18

https://drive.google.com/open?id=11NJXWTpd1GTOnS8Bmu147HaKaM-eTOL3

https://drive.google.com/open?id=1EXZEk7KYxwO_mrl30hC9JY7MNstbmmdx

https://drive.google.com/open?id=15kRrQ7O7Zn7HEbVjb3TD4z9Zn8ENuKGy

https://drive.google.com/open?id=14W7SDmX042FsBFlBei4PD-Fg6o6dodX1

https://drive.google.com/open?id=13TqConUciHcoIZuiKl61ADVL3D0pXsNY

Közbeszerzési dokumentáció:

https://drive.google.com/open?id=1EZFQivtyBkzWTmD1zSQ1bA1Tk_fbr6rj

Ajánlattételek:

https://drive.google.com/open?id=1HsK3Us6i4nFj1cHGPJaB8ySIrjeSs_Dc

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.