Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 1/2020 дел.бр.:61/01  од 22.01.2020.године, наручилац ОСНОВНA  ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА упућује

 

 П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА-

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН број 1/2020

 

                                                                                                                                           Председник комисије:

                                                                                                                                           Данијела Хорвацки Кркљуш

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 1/2020.

 https://drive.google.com/open?id=1l8q5W_NdA9xLVpw5izic1MnZSott16VA

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/open?id=18giJ3mmZEPw_Vf0arixzZP2SOP3lTmkp

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/open?id=1-w7thoWA67-Y8FszInN2wDQpOMh5Ztd-

                  *****************************************************************************************************

Felhívás a 1/2020-аs számú kisértékű közbeszerzésre:

A 1/2020-as számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

https://drive.google.com/open?id=1l8q5W_NdA9xLVpw5izic1MnZSott16VA

Közbeszerzési dokumentáció:

https://drive.google.com/open?id=18giJ3mmZEPw_Vf0arixzZP2SOP3lTmkp

Ajánlattételek:

https://drive.google.com/open?id=1-w7thoWA67-Y8FszInN2wDQpOMh5Ztd-

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.