Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

Јавна набавка мале вредности бр 1/2019 - Kisértékű közbeszerzés 2019/1. 

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 1/2019.

линк: https://drive.google.com/open?id=1JlNzMfES6kJiYLq7vzzeYQt3bvOlJ6aS

 

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ бр.: 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,, Службени гласник РС“ бр.:86/2015), Одлуке о покретању јавне набавке 1/2019 дел.бр.: 1/01 од 4.01.2019. године извођење екскурзија за ученике ОШ,,Кизур Иштван“ Суботица у школској 2018/2019. години. Потребна документа можете наћи на следећим линковима.

                                                                                          Председник комисије:

                                                                                          Данијела Хорвацки Кркљуш

 

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/file/d/1a1vwXAcfTbU3R6u89AYam0RKQ43X8b8Q/view?usp=sharing

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/file/d/1J5IEMqmNAwffFPs9omtGlqLZWUuH4Jf3/view?usp=sharing

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

A 2019/1-as számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

link: https://drive.google.com/open?id=1JlNzMfES6kJiYLq7vzzeYQt3bvOlJ6aS

 

Felhívás a 1/2019-еs számú kisértékű közbeszerzésre:

          Közbeszerzési dokumentáció:

https://drive.google.com/file/d/1a1vwXAcfTbU3R6u89AYam0RKQ43X8b8Q/view?usp=sharing

          Ajánlattételek:

https://drive.google.com/file/d/1J5IEMqmNAwffFPs9omtGlqLZWUuH4Jf3/view?usp=sharing

 

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.