Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Време је за школу Iskolába kell menni Време је за школу Iskolába kell menni

Јавна набавка мале вредности бр 4/2019 - Kisértékű közbeszerzés 2019/4.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр 4/2019.

линк: https://drive.google.com/open?id=1y58AWXHuqFCU1D4LuLO2GEa5HTZZqEaF

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 4/2019 дел.бр.: 241/01  од 8.03.2019. године, наручилац ОСНОВНA  ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ СУБОТИЦА упућује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ-САНAЦИЈИ ОТВОРЕНОГ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН број 4/2019.

                                                                                                                                         Председник комисије:

                                                                                                                                        Данијела Хорвацки Кркљуш

 

Конкурсна документација:

https://drive.google.com/open?id=1Bra7UlmikGA_kWSNSxvvVYpEu4F8qM_3

Позив за достављање понуда:

https://drive.google.com/open?id=1daJOup_wK-RiXBwXY73s6C2mZer6ZjCL

*******************************************************

Felhívás a 4/2019-еs számú kisértékű közbeszerzésre:

A 2019/4-es számú kisértékű közbeszerzés szerződés jogának odaítélése

link: https://drive.google.com/open?id=1y58AWXHuqFCU1D4LuLO2GEa5HTZZqEaF

Közbeszerzési dokumentáció:

https://drive.google.com/open?id=1Bra7UlmikGA_kWSNSxvvVYpEu4F8qM_3

Ajánlattételek:

https://drive.google.com/open?id=1daJOup_wK-RiXBwXY73s6C2mZer6ZjCL

Copyright © 2024 OŠ "Kizur Ištvan" Subotica Rights Reserved.